Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIKÓ FARM KFT WEBSHOPJÁBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL

Hatályos: 2020. november 24.-től

 1. Társaságunk, mint Adatkezelő adatai:
A Társaságunk neve: Házikó Farm Kft.
Székhelye és postai címe: 3170 Szécsény, Ludányhalászi út 2. 1696/4 hrsz.
Nyilvántartó hatóság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 12-09-010999
Adószáma: 25074145-2-12
E-mail-címe: info@haziko.farm
Honlapjának címe: https://haziko.farm/
Telefonos szolgálat: +36 30 758 0417
Ügyfélszolgálat e-mail-címe: info@haziko.farm

Panaszkezelés helye és

elérhetőségei:

Székhely: 3170 Szécsény, Ludányhalászi út 2. 1696/4 hrsz.

+36 30 758 0417

email cím: info@haziko.farm

Munkanapokon 9.00 – 16.00 óra között

Tárhely szolgáltatónk neve: Rackforest Kft.
Tárhely szolgáltatónk címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.

Értelmező rendelkezések:

Kifejezés vagy rövidítés Magyarázat
Adatkezelő A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi személy, esetünkben Társaságunk.
Érintett Jelentik azon élő természetes személyeket, akikről személyes adatokat tárolunk, így mindazon jelenlegi, a múltbeli és a leendő munkavállalókat, közreműködőket (ügyfeleket, beszállítókat, ügynököket, vendégeket, partnereket stb.), akikkel bármilyen jogviszonyba lép a Társaságunk, és tőlük személyes adatokat gyűjtünk, kapunk.
EU Az Európai Unió
GDPR, Info tv. Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba, valamint a 2011. évi CXII. törvény
Személyes adatok

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, vagyis olyan élő személyre vonatkozó adatokat jelentenek, akik azonosíthatóvá válnak a Társaságunk által kezelt adatokból. A személyes adatok lehetnek tényszerűek (például név, cím vagy születési idő, születési hely, anyja neve), vagy véleményen alapulóak (például teljesítményértékelés).

Más azonosító adat is személyes adatnak minősülhet, így e körbe tartozhat példaképpen a biometrikus azonosító (pl. ujjlenyomat) és a tartózkodási helyre vonatkozó adatok is.

Adatfeldolgozás Olyan tevékenység, amely magában foglalja a személyes adatokkal való művelet végzését. Ez magában foglalja az adatok beszerzését, használatát, megtekintését, hozzáférését, rögzítését vagy tárolását, listázását, tagolását, illetve bármely egyéb műveletet vagy műveletcsoportot az adatokra vonatkozóan, ideértve azok rendszerezését, módosítását, lehívását, felhasználását, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését. Az adatfeldolgozás magában foglalja a személyes adatok harmadik félnek történő átadását is.
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Profilalkotás Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét vagy mozgását illetően.
Álnevesítés Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.
Adatok különleges kategóriái:

A“különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak Ilyen személyes adatok lehetnek a következők:

·     Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok,

·     Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy

·     Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok

Felügyeleti Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Harmadik ország Bármely, az EU-n kívüli ország
Adattovábbítás: Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

Jelen tájékoztatást annak érdekében készítjük el és adjuk ki, hogy minden, a Társaságunk számára személyes adatot átadó érintett kellő mértékben informálódhasson az adatai kezelésének körülményeiről.

 1. A Társaságunk által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 1. Társaságunk, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban tudomására és birtokába került személyi adatokkal történő minden adatkezelés megfelel a szabályzataiban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A vonatkozó jogszabályokat lentebb ismertetjük (II. 5.pont).
 1. Társaságunk teljes mértékben elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan, a tudomány és technika mindenkori állásának megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely megteremti az adatok biztonságát.
 1. Társaságunk adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató
 1. A Társaságunk adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás minden, a weblapunkat látogató számára egyszerűen elérhető, a Társaságunk által üzemeltetett a funkyforest.hu/shop weblap kezdő oldalának láblécében.

Társaságunkat megilleti a jog, hogy a jelen Adatkezelés tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Társaságunk a felhasználót a változásokról, illetve azok hatályba lépéséről a www.funkyforest.hu/shop oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

 1. A Társaságunk adatkezelési eljárásának alapját az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok, így különösen az alábbiak alkotják:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 1. A Társaságunk személyes adatokat kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és meghatározott célhoz kötötten használja fel.
 1. A Társaságunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően kellő mértékben tájékoztatja mindazon személyeket, akiknek személyi adatait kezeli (érintett), hogy azok felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, könnyen megérthető módon tájékoztatja az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést előíró jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, azok hová jutnak el, kik és hol fogják feldolgozni.
 1. Előfordulhat, hogy az érintett adatait a korábban megjelölt céltól eltérő céllal kezeli Társaságunk, ez esetben azonban az érintettet előzetesen tájékoztatja.
 • Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak
 1. A Társaságunk adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):
 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 4. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).
 1. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 1. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Társaságunk rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe.
 1. Vannak olyan esetek, amikor az érintett által megadott adatokat, vagy azok egy részét jogszabályi kötelezettség alapján kezeli, tárolja, továbbítja Társaságunk.
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Társaságunk a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 1. Társaságunk csakis az érintett által, személyesen megadott valós személyes adatokért, azok kezeléséért vállalhat felelősséget. Megtörténhet, hogy a szolgáltatást igénybe vevő adott esetben nem saját személyes adatait adja Felhívjuk figyelmüket, hogy ilyen esetben az adatot velünk közlő személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 1. A Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések ismertetése:

– Regisztráció

Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a velünk szerződő Partnereknek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait, ez nem teszi szükségessé a továbbiakban, hogy minden egyes termékértékesítési akciónál ismételten megadja az adatait. A regisztráció egyben a termékértékesítési tevékenység alapfeltétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail-cím, jelszó

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Társaságunk mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Partner a fiókja törlésével meg nem szünteti.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás azon kényelmi szolgáltatását, amely azt jelenti, hogy a Partner a regisztrációval csak egyszer köteles megadni a szükséges adatait, nem tudja használni.

– Online webshop szolgáltatás (termék vásárlása) – vásárlási tranzakció

Az adatkezelés célja: a weboldalon található termékértékesítést nyújtó webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak teljesítése, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez megfelelő dokumentáció és adatok rendelkezésre állásának biztosítása. Az adatkezelés célja továbbá a Partner, mint termékvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Partnerek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: név, email, számlázási név/cégnév, cím adatok, adószám, számla e-mail (ha eltérő)

Az adatok törlésének határideje: regisztrációnál a regisztráció törlése után 180 napon belül, a regisztrációt nem igénylő vásárlás esetén a vásárlást követő 180 napon belül törlésre kerülnek. Az adatok megőrzésére a vásárlást követő reklamációk, esetleges panaszok visszakeresése végett szükségesek. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Társaságunk az adatokat a jogvita lezárásáig terjedő időtartamára őrzi meg, ennek jogalapja a Társaságunk jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. A jogvita jogerős lezárását követően az adatokat Társaságunk 30 napon belül törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja a kiválasztott terméket weboldalunkon keresztül megvásárolni.

Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, bizonylat tartalma,

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

Süti kezelés («Cookie»)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Társaságunknak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A sütik segítségével a Társaságunk névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát. A Társaságunk weboldala kétféle típusú sütit használ:

 • Ideiglenes sütik – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik, a termékek kosárba rakása, illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni.
 • Állandó sütik, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső sütiről. Amennyiben a Társaságunk webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Társaságunk webszervere telepíti, de külső Társaságunkhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk. Ilyen külső sütik a harmadik féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat. Az állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Társaságunk hozzáférhessen.

A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat. A sütikre vonatkozóan további információkat olvashat a Jegy.hu oldalon megjelenő süti figyelmeztető sávban található linkre kattintva.

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési Társaságunkkal, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága.

 

Statisztikai adatok

 

Az adatokat az adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használhatja fel. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett Partner nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Társaságunk, mint adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 

A Társaságunk ügyféllevelezése (email)

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Társaságunkkal. A Társaságunk minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail-címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Web-analitikai mérések

A Google Analitika és a Facebook Analitika, mint külső társaságok segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linkeken: http://www.google.com/analytics, https://analytics.facebook.com. A Google Analitika, valamint a Facebook analitika adatait a Társaságunk kizárólag statisztikai célokra használja.

Egyéb adatkezelések

Társaságunk működése során előfordulhatnak olyan adatkezelések, melyeket e tájékoztató nem tartalmaz. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor közvetlenül adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Társaságunkat. A Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Társaságunk, mint Adatkezelő a neki megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Partner e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Partnert terheli, aki az adott e-mail-címet regisztrálta. Amennyiben a Partner nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Társaságunkkal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.
 1. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése
 1. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságunk az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.
 • A számlázás technikai feltételeit biztosító Társaságunknak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: szamlazz.hu, (Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739241)

– A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára a Társaságunk átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a Társaságunk nem ismeri meg. Az alábbiakban felsorolt pénzintézetek jelenhetnek meg fizetési Társaságunkként a weboldalon, a táblázat tartalmazza továbbá azokat az adatokat, amelyek átadását az adott pénzintézet megkívánja. (Nem minden fizetési pénzintézet jelenik meg egy adott időpontban a weblapon.) A pénzintézetek által megkívánt adatok változhatnak, különös tekintettel az ún. erős ügyfélhitelesítés – bankonként eltérő határidőben történő – bevezetésére.

Fizetési Társaságunk megnevezése: Barion Payment Zrt. Átadott adatok
  tranzakció összege, név, cím, IP szám
  név, e-mail-cím, cím, telefonszám, számlázási cím
  tranzakció összege
  tranzakció összege, pénznem
  kosárba rakott tételek megnevezése, darabszáma, egységára
 1. Társaságunk a termékvásárlás során megadott alábbi adatokat továbbítja a könyvelést végző adatfeldolgozónak: TLI Consulting Kft., 1194 Budapest, Kelet utca 43., 22915926
 1. az átadott adatok: a számlán szereplő adatok: név, lakcím/ számlázási cím, adószám
 1. A Társaságunk, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 1. A Társaságunk a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.
 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 1. A Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén/ tárhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
 1. A Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
 1. A Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
 1. A Társaságunk a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 1. A Társaságunk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 1. A Társaságunk az adatkezelés során megőrzi
 2. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 3. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 4. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. A Társaságunk és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 1. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Társaságunk további intézkedésekkel biztosítja
 2. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 3. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 5. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 6. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 7. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 1. A Társaságunk az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
 1. A Társaságunk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 1. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Társaságunk megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem 100%-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Társaságunkat felelősség nem terheli.
 1. Az érintettek jogai
 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Társaságunknak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein.

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail-címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: A Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
 1. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja – az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail-címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az iroda @haziko.farm címre kell eljuttatni.

 1. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 1. A Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaságunk elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 1. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaságunk által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 1. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Társaságunk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Társaságunk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 1. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 1. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. Eljárási szabályok: A Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 1. Ha a Társaságunk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. A Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 1. A Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaságunk tájékoztatja e címzettekről.
 1. A Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 1. Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:

 1. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse az ügyvezetőt a jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában részletezett elérhetőségein.
 1. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 1. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu